Werkwijze

Aanmelding
Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor het intakegesprek met de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers ontvangen voorafgaand aan dit gesprek een uitgebreide vragenlijst, waarin alle gegevens en informatie over het huidige probleem kunnen worden ingevuld.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek wordt gezamenlijk onderzocht of het kind geholpen kan worden door kindertherapie. Indien beiden zich hierin kunnen vinden, ontvangen ouders/verzorgers een schriftelijke behandelovereenkomst waarin alle zakelijke aspecten van de therapie zijn vastgelegd. De therapeut gaat niet aan het werk zonder deze overeenkomst. De ouders/verzorgers bereiden het kind voor op de therapie.

Fase 1
Het kind komt voor 5 wekelijkse sessies, waarin het kind met de therapeut het probleem en/of klacht probeert te verhelderen. Voordat dit kan gebeuren, is er gewerkt aan een vertrouwensband tussen kind en therapeut. Zonder deze vertrouwensband is therapie niet mogelijk.

Oudergesprek
Na vijf sessies met uw kind vindt een oudergesprek plaats waarin de diagnose en het behandelplan wordt besproken. Ook bespreken we hoe u het proces van het kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen. Soms is een positieve verandering waarneembaar.

Fase 2
Hierna volgen een aantal sessies, die niet meer wekelijks zijn, afhankelijk van waar het kind zich in het proces bevindt. Soms is dit voldoende, soms is er nog meer nodig. Er is telkens na 5 sessies een oudergesprek. Fase 2 blijft zich herhalen tot aan de afronding.

Afronding
Afronding wordt meestal door het kind zelf aangegeven. Wanneer het kind en de ouders aangeven verder te kunnen, wordt de therapie feestelijk afgesloten. Het kind heeft hard gewerkt en zelf aan de oplossing bijgedragen en verdient daardoor een pluim!!

In de therapie worden allerlei materialen en hulpmiddelen gebruikt die bij de belevingswereld van het kind passen. Ook worden interventie technieken gebruikt met de bedoeling om zo nauwkeurig mogelijk aan te sluiten bij de communicatievorm die het kind kiest of die het uit zichzelf bezit.
Sommige kinderen praten gemakkelijk en graag, andere kinderen uiten zich meer en liever door spel. Sommige kinderen zijn uit hun aard enthousiast en coöperatief, andere blijven op hun eigen eilandje en geven zich moeizaam.

Elk kind heeft recht op een speciale en op zijn/haar behoefte toegespitstse benadering.

Privacy
Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden eisen gesteld aan de manier waarop ik met uw gegevens omga, ik streef er naar om aan de gestelde vereisten in de AVG te voldoen. U kunt er hier meer over lezen.